Villa Nostalgia Filippos Kreta
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassing
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodatie en andere faciliteiten, die worden verhuurd door VILLA NOSTALGIA.
1.2
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'huurder' verstaan: de persoon die met VILLA NOSTALGIA een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip 'gebruiker' wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
1.3
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. VILLA NOSTALGIA wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2. Reserveringen
2.1
VILLA NOSTALGIA neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2
VILLA NOSTALGIA behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgave van redenen - te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
2.3
Indien VILLA NOSTALGIA uw reservering in behandeling neemt, zendt VILLA NOSTALGIA u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan VILLA NOSTALGIA.
2.4
Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5
Tussen u en VILLA NOSTALGIA komt een overeenkomst tot stand op het moment dat VILLA NOSTALGIA de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
2.6
De overeenkomst betreft huur van accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
3. Wijzigingen in de overeenkomst
3.1
Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is VILLA NOSTALGIA niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van VILLA NOSTALGIA om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval VILLA NOSTALGIA uw wijzigingen accepteert, kan VILLA NOSTALGIA u wijzigingskosten in rekening brengen.
4. In-de-plaats-stelling
4.1
Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met VILLA NOSTALGIA.
4.2
Indien u en VILLA NOSTALGIA zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover VILLA NOSTALGIA voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.
5. Prijzen
5.1
U bent aan VILLA NOSTALGIA verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van VILLA NOSTALGIA (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft VILLA NOSTALGIA het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
5.2
Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door VILLA NOSTALGIA is verzonden en geaccepteerd.
6. Extra kosten
6.1
U/de huurder is behalve de huurprijs ook bedlinnen en toeristenbelasting inclusief bijdrage in overige heffingen verschuldigd.
7. Betalingen
7.1
Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot € 350,- dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. In geval de huursommen meer dan € 350,- bedragen, dient u een aanbetaling te doen met een minimum van € 350,-. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van VILLA NOSTALGIA.
7.2
Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door VILLA NOSTALGIA uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in VILLA NOSTALGIA als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3
Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden terstond bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst bij de accommodatie blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van VILLA NOSTALGIA, dan dient u het (restant van het) reserveringsbedrag alsnog bij aankomst ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan VILLA NOSTALGIA u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van VILLA NOSTALGIA, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4
Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal VILLA NOSTALGIA u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt VILLA NOSTALGIA zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die VILLA NOSTALGIA als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die VILLA NOSTALGIA in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. VILLA NOSTALGIA heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
7.5
VILLA NOSTALGIA heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
8. Aankomst en vertrek
8.1
De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 14.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten te zijn.
8.2
Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.
9. Reglementen
9.1
Alle gasten dienen zich te houden aan de door VILLA NOSTALGIA vastgestelde reglement.
9.2
Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag VILLA NOSTALGIA de gasten niet onderbrengen.
9.3
De accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de bevestiging/factuur staat vermeld.
9.5
VILLA NOSTALGIA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de accommodatie. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.6
Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
9.7
De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen.
9.8
De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te huren van VILLA NOSTALGIA.
9.10
Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft VILLA NOSTALGIA het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
10. Huisdieren
10.1
Huisdieren van huurder en hun bezoekers zijn niet toegestaan.
11. Breuk, vermissing
11.1
De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.
11.2
Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, wat de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan VILLA NOSTALGIA en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen
dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
12. Borgsom
12.1
VILLA NOSTALGIA kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van € 350,- voor de accommodatie. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan, is VILLA NOSTALGIA gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
12.2
Indien u met de betaling van de borgsom in gebreke blijft is VILLA NOSTALGIA bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
12.3
De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van VILLA NOSTALGIA op de huurder en/of gebruikers, wordt terugbetaald indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
13. Annuleringskosten
13.1
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering van 28 tot 14 dagen voor de dag van aankomst 50% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 14e dag voor aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.
13.2
U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw/een verzekeraar.
13.3
Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
14. Vooruit reserveren
14.1
De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 100,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.
15. Overmacht en wijzigingen
15.1
In het geval VILLA NOSTALGIA al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2
Overmacht aan de zijde van VILLA NOSTALGIA bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van VILLA NOSTALGIA, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3
U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft VILLA NOSTALGIA het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het al betaalde deel van) de huursom. VILLA NOSTALGIA zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
16. Opzegging
16.1
VILLA NOSTALGIA heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
17. Aansprakelijkheid
17.1
VILLA NOSTALGIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de accommodatie van VILLA NOSTALGIA, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van VILLA NOSTALGIA.
17.2
Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. VILLA NOSTALGIA is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
17.3
VILLA NOSTALGIA is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
17.4
Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per huurder/gebruiker per verblijf.
17.5
U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van VILLA NOSTALGIA ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.
17.6
U vrijwaart VILLA NOSTALGIA voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.
17.7
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden (achteraf) extra kosten in rekening gebracht, welke u dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
18. Klachten
18.1
Ondanks de zorg en de inspanning van VILLA NOSTALGIA kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse bij de huismeester te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de
klacht schriftelijk in te dienen bij: VILLA NOSTALGIA, Krammer 33, NL 3232 HE BRIELLE, Nederland. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit de accommodatie e klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
19. Toepasselijk recht
19.1
Op de overeenkomst tussen u en VILLA NOSTALGIA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20. Reisdocumenten
20.1
U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. VILLA NOSTALGIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
21. Algemeen
21.1
Kennelijke druk en zetfouten binden VILLA NOSTALGIA niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
21.2
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: VILLA NOSTALGIA, Krammer 33, NL 3232